Loading color scheme

Wettelijke info / privacyverklaring

De AssurMiFID-gedragsregels*

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de “AssurMiFID-gedragsregels” en deelt u in dit verband volgende informatie mee:

1. Aangeboden producten en diensten

1.1. Informatie over het begrip verzekeringsbemiddeling

Ons kantoor biedt verzekeringsbemiddelingsdiensten aan. Dat wil zeggen dat we advies geven over verzekeringsovereenkomsten, verzekeringsovereenkomsten aanbieden en voorstellen, voorbereidend werk verrichten tot het sluiten van of het effectief sluiten van verzekeringsovereenkomsten, alsook het assisteren bij het beheer en de uitvoering van de verzekeringsovereenkomsten.
Basisinformatie over de door ons aangeboden producten en diensten, kan u vinden op deze website. Ons verzekeringsaanbod voor particulieren bestaat uit brand, auto, familiale, pensioen, hospitalisatie, reizen en overlijden. We bieden ook pensioensparen, lange termijnsparen en successieplanning aan. Ook voor professionelen bieden we een waaier van verzekeringen aan. Voor uw bedrijf gaat dit over brand, bedrijfsschade, machines, personeel, voertuigen, alle risico informatica en kredietverzekering. De aansprakelijkheid van het bedrijf kan ook ter sprake komen. Daarvoor hebben we BA uitbating, productaansprakelijkheid, ABR, objectieve aansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid die een oplossing kunnen bieden. Voor u, de bedrijfsleider, hebben we een ongevallenverzekering, gewaarborgd inkomen, reisverzekering, hospitalisatie, IPT, VAPZ en bestuurdersaansprakelijkheid.

1.2. Nummers van de takken en de titulatuur

1: Ongevallen
2: Ziekte
3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel
4: Casco rollend spoorwegmaterieel
5: Luchtvaartuigcasco
6: Casco zee- en binnenschepen
7: Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen
8: Brand en natuurevenementen
9: Andere schade aan goederen
10: BA motorrijtuigen
11: BA luchtvaartuigen
12: BA zee- en binnenschepen
13: Algemene BA
14: Krediet
15: Borgtocht
16: Diverse geldelijke verliezen
17: Rechtsbijstand
18: Hulpverlening
21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen
22: Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen
23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen
26: Kapitalisatieverrichtingen
27: Beheer van collectieve pensioenfondsen

1.3. Polisvoorwaarden

De algemene voorwaarden per tak en per maatschappij zijn beschikbaar op aanvraag

2. Informatie over ons belangenconflictenbeleid

De AssurMiFID-gedragsregels leggen ons kantoor op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten. Hieronder kan u meer informatie terugvinden over hoe ons kantoor hieraan invulling geeft.

2.1. Wetgevend kader

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de “AssurMiFID–gedragsregels” die van kracht zijn vanaf 30 april 2014. Deze regels worden bepaald in de wet van 30 juli 2013 die voorziet in de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten. Tevens is ons kantoor onderworpen aan het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en het KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.
Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van onze verzekeringsbemiddelingsdiensten.
De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Ons kantoor zet zich op een loyale, billijke en professionele manier in voor de belangen van de klant bij het verlenen van onze verzekeringsbemiddelingsdiensten. Hiermee eerbiedigen we de MiFID-grondwet.

2.2. Belangenconflicten

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid, hebben we mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd. Er kunnen zich belangenconflicten voordoen wanneer er:

•    Een conflict rijst tussen de belangen van ons kantoor (en haar verbonden personen) en de belangen van een klant.
•    Een conflict rijst tussen de belangen van meerdere klanten van ons kantoor onderling.
•    Ons beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en haar groepsstructuur.
•    Voor de toepassing van het belangenconflictbeleid hebben we een classificatie opgesteld met de beoogde belangenconflicten die kunnen voorvallen:
•    Potentiële belangenconflicten die eventueel kunnen ontstaan, identificeerbaar en te beheren zijn.
•    De niet te beheren potentiële belangenconflicten die kunnen ontstaan, identificeerbaar zijn maar naar alle waarschijnlijkheid niet zullen kunnen beheerd worden.
•    De vastgestelde belangenconflicten, die niet vooraf werden geïdentificeerd maar zich waarschijnlijk wel kunnen voordoen ondanks alle preventiemaatregelen.
•    De vastgestelde belangenconflicten die zich hebben voorgedaan ondanks de preventiemaatregelen.

Beheer van belangenconflicten
Ons kantoor heeft een beleid opgesteld om te vermijden dat belangenconflicten in de zin van de MiFID-wetgeving de belangen van de klanten schaden. Om dit beleid te kaderen, zetten we de verplichtingen op een rijtje.

•    Potentiële belangenconflicten die door de wetgeving beoogd zijn identificeren.
•    Maatregelen uitwerken om potentiële belangenconflicten te vermijden, alsook om de procedures voor het beheer van conflicten die zich ondanks alles voordoen te vermijden.
•    Aan de klanten melden welke belangenconflicten onmogelijk te voorkomen of te beheren zijn.
•    Zorgen voor voldoende opleiding voor de medewerkers van het kantoor, in het kader van deze MiFID-wetgeving alsook in het kader van de aangeboden producten en diensten.
•    Alle vastgestelde belangenconflicten nauwkeurig omschrijven, bekendmaken en registreren.

Identificatie potentiële belangenconflicten
Om de potentiële belangenconflicten te identificeren, hebben we de mogelijke situaties in kaart gebracht waarin er een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van onze klant worden geschaad. Mogelijke belangenconflicten zijn situaties:

•    Waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de klant.
•    Waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie dan het belang van de klant.
•    Met een financiële drijfveer voor ons kantoor om belangen van een andere klant of groep klanten te laten voorgaan ten opzichte van die van de betrokken klant.
•    Waarbij de belangen van meerdere klanten met elkaar in conflict komen bij de afhandeling van schadedossiers.
•    Waarbij ons kantoor dezelfde activiteit als de klant uitoefent.
•    Waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de klant voor de geleverde verzekeringsbemiddelingsdiensten, en dit in een andere vorm dan de commissie of de kosten die normaal voor deze dienst worden toegepast.
•    Waarbij ons kantoor deelnemingen van minstens 10% in stemrechten of van het kapitaal van een  verzekeringsonderneming(en) bezit.
•    Waarbij een verzekeringsonderneming(en) deelnemingen van minstens 10% van de stemrechten of van het kapitaal van ons kantoor bezit.  
•    eigen aan ons kantoor door cumul met de activiteiten van onze bankagenten en/of vastgoedmakelaars.

Registratie belangenconflicten
Om een overzicht te bewaren van deze mogelijke belangenconflicten, houdt ons kantoor een register bij. Dit register bevat een lijst van belangenconflicten die zich hebben voorgedaan of zich kunnen voordoen en die een reëel risico met zich meebrengen dat de belangen van één of meerdere klanten worden geschaad. Indien er zich een nieuw belangenconflict voordoet, zal dit aanleiding geven tot een update van het register.

2.3. Maatregelen van het kantoor

Om de negatieve impact van eventuele belangenconflicten op de klant te voorkomen, te beperken of te beheren, neemt ons kantoor heel wat maatregelen. Deze maatregelen zorgen ervoor dat het belang van de klant primeert. Centraal bestaan ze uit de identificatie van de potentiële belangenconflicten – zoals eerder vermeld – en een geschikte opleiding en communicatie naar de betrokken medewerkers inzake de belangenconflicten en het belangenconflictenbeleid.

De andere maatregelen die ons kantoor neemt, zijn onder meer:

•    Een interne instructienota waarin staat beschreven hoe de medewerkers van ons kantoor moeten handelen om mogelijke belangenconflicten te vermijden.
•    Een aangepast verloningsbeleid.
•    Een beleid dat erop toeziet dat de verantwoordelijken voor de dienstverlening enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om die kenmerken aan de klanten toe te lichten.
•    Een beleid dat aan ons kantoor het recht geeft om – in geval van een specifiek belangenconflict en bij gebrek aan een bevredigende oplossing ervoor ter bescherming van de belangen van de betrokken klant – het gevraagde product of de dienst niet te leveren aan die klant.
•    Een regeling inzake het ontvangen van voordelen.
•    Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze medewerkers verstrekken aan de klanten correct, duidelijk en niet misleidend is.

Indien noodzakelijk zullen deze maatregelen alsook het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

2.4. Procedure en transparantie

De procedure in ons kantoor inzake de identificatie van belangenconflicten en de mogelijkheid om dienstverlening te geven aan onze klanten, kan als volgt worden toegelicht.
In het geval er bij onze verzekeringsbemiddelingsdiensten een mogelijk belangenconflict wordt geïdentificeerd , moet worden nagegaan of de MiFID-grondwet kan worden nageleefd. Indien dat niet het geval is, zijn wij gebonden om geen dienstverlening aan onze klanten te geven. Indien deze grondwet wel kan worden nageleefd en beheersmaatregelen volstaan voor de geïdentificeerde  belangenconflicten, dan kunnen wij aan onze klanten dienstverlening geven. Wanneer in een concrete situatie beheersmaatregelen echter niet volstaan en onvoldoende garantie zouden kunnen bieden om de belangen van de klanten te vrijwaren, zijn wij gebonden om specifieke transparantie te geven aan onze klanten. Dat kan dan wel gevolgd worden door dienstverlening.
De specifieke transparantie bestaat eruit dat u, als betrokken klant, duidelijk zal geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u aan de hand van die informatie een weloverwogen beslissing kan nemen. Die informatie zal aan u worden meegedeeld vóór de levering van het product of vóór de uitoefening van de dienst waaraan het specifieke belangenconflict is verbonden.

De procedure van kennisgeving aan de klant van niet te beheren belangenconflicten, moet een uitzondering zijn. Alsook mag deze procedure geen vervanging zijn voor de uitwerking van beheersmaatregelen van belangenconflicten zoals hierboven gesteld.

3. Vergoeding

Voor onze verzekeringsbemiddelingsdiensten ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsmaatschappijen. Deze vergoeding maakt deel uit van de premie die u als klant betaalt. Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsmaatschappij of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Deze vergoedingen zijn noodzakelijk om onze opdrachten als makelaar uit te voeren, namelijk:

•    Vóór het afsluiten van het contract (marktonderzoek, opleiding,…)
•    Om met de verzekeringsmaatschappijen polissen te onderhandelen die passen bij uw behoeften
•    Na het afsluiten van de verzekeringsovereenkomst, de nazorg leveren aan onze klant (opvolging van de behoeften, schade regelen in voorkomend geval, klant verdedigen tegenover de verzekeringsmaatschappij, briefwisseling,…)

In het andere geval ontvangen wij voor onze verzekeringsbemiddelingsdiensten een vergoeding van u als klant, die u rechtstreeks aan ons betaalt. Het kan gaan over een distributievergoeding, een vergoeding voor advies, enzoverder.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met ons kantoor of kan u de klantenzone van onze website consulteren.

*De AssurMiFID-gedragsregels worden bepaald door de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van  financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

Toezicht sector en klachtenbehandeling
De FSMA is de toezichthoudende overheidsinstantie. Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be.

FSMA-nummer:
•    Solvas Finance: 13180 A-cB.
•    Solvas Life: 112654 A.
•    Solvas Risk: 22879 A-cB

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35. Tel. 02 547 58 71 - fax 02 547 59 75 - info@ombudsman.as - www.ombudsman.as.

Disclaimer

Deze website wordt onderhouden door Solvas BVBA. Alle rechten voorbehouden.

Informatie op deze website, ongeacht de verschijningsvorm, mag niet worden gereproduceerd, getransporteerd, opgeslagen of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van solvas.be. Het aanbrengen van wijzigingen aan de inhoud van deze website is uitdrukkelijk verboden.

Gegevens op de site benaderen de werkelijkheid zo veel mogelijk. Derhalve kunnen de afbeeldingen en omschrijvingen van producten afwijken. Eventuele prijs-, uitvoeringswijzigingen en fouten in de verstrekte informatie voorbehouden. Om de privacy van onze klanten te beschermen, zijn sommige afbeeldingen en namen vervangen. solvas.be is niet aansprakelijk voor enige schade, die direct of indirect ontstaat als gevolg van bezoek aan deze site of van het afgaan op onjuiste informatie op deze site. solvas.be behoudt zich het recht voor zonder aankondiging vooraf wijzigingen aan te brengen in prijzen, specificaties en voorraadsamenstelling. Eventuele aanbiedingen op de website zijn geldig tot een bepaalde einddatum en onder voorbehoud van bevestiging.

De afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. Deze website kan tevens hyperlinks bevatten naar andere websites. solvas.be is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie op deze sites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan dergelijke gekoppelde websites.

E-mail: info@solvas.be.

Privacyverklaring

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor Solvas BVBA van het hoogste belang. In deze privacyverklaring beschrijven we welke maatregelen er worden genomen om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen conform de Belgische privacywetgeving en de Europese General Data Protection Regulation (GDPR). Met deze toelichting wensen we u duidelijk te informeren hoe we binnen Solvas BVBA zorg dragen voor uw gegevens. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.

Rollen van Solvas BVBA

Solvas BVBA is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens in de verschillende processen en systemen die van toepassing of in gebruik zijn in Solvas BVBA.
Solvas BVBA zal als verwerkingsverantwoordelijke de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van de persoonsgebonden gegevens.

Activiteiten van Solvas BVBA

Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar, bankagent, financieel begeleider en vastgoedexpert gaan we voor een totaalaanpak.
Een vertrouwenspersoon binnen Solvas begeleidt u bij elke stap van de weg naar behoud van uw levensstandaard. Iemand die u, uw gezin en uw bedrijf door en door kent. Iemand die u adviseert, ondersteunt en bijstaat bij elke belangrijke stap in uw leven. U geniet telkens van een persoonlijke begeleiding, ook buiten de kantooruren. Solvas staat dicht bij haar klanten. We weten wat er in de markt speelt en waar onze klanten echt behoefte aan hebben. We koppelen terug met een totaalplan dat de juiste producten en diensten omvat.

Website Cookies Social media Marketing

Solvas BVBA beschikt over een website om u te informeren over onze diensten, events.

Cookies
1. Wat zijn cookies?
Solvas BVBA gebruikt op haar website(s) cookies en vergelijkbare technologieën (gezamenlijk “cookies” genoemd). Cookies zijn kleine informatiebestanden die op uw computer of toestel worden opgeslagen wanneer u onze website(s) bezoekt en die meestal worden gebruikt om het gebruiksgemak van websites en apps te optimaliseren.

Er bestaan verschillende soorten cookies, onderverdeeld naar oorsprong, functie en levensduur.

Solvas BVBA gebruikt cookies om:
•    Het gebruik en de functionaliteiten van haar websites en apps te verbeteren;
•    Te analyseren hoe gebruikers van onze websites en apps gebruik maken en om statistieken op te stellen;
•    De gebruikers van onze websites en apps gepersonaliseerde informatie en advertenties te tonen.

Zo kan je bijvoorbeeld als bezoeker van onze websites worden geïdentificeerd bij een volgend bezoek en kunnen wij het gebruiksgemak vergroten door onze websites beter af te stemmen op je wensen en voorkeuren. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud of publiciteit van een website persoonlijker te maken.

Cookies kunnen zowel door Solvas BVBA als door andere partijen geplaatst worden. Wanneer wij derden toelaten op onze websites cookies te plaatsen, dan moeten deze partijen contractueel een veilige verbinding garanderen waarover de gegevens worden uitgewisseld.

2. Welke soorten cookies gebruiken we?
Noodzakelijke cookies: deze cookies zorgen ervoor dat je door onze websites en apps kan navigeren en de functionaliteiten kan gebruiken.
Functionele cookies: dit type cookies maakt het functioneren van onze websites en apps makkelijker en zorgt voor een gepersonaliseerde surfervaring door bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden en voorkeuren – zoals de taalinstelling – te onthouden.
Performantie cookies: deze cookies verzamelen gegevens over het gebruik van onze websites en apps zoals het aantal bezoekers, welke populaire webpagina’s zijn en de tijd die gebruikers spenderen op een bepaalde webpagina. Op basis van het gedrag van onze gebruikers kunnen we onze websites en apps verbeteren en de gebruikservaring optimaliseren en personaliseren. Wij doen hiervoor ook een beroep op cookies van derden zoals:
Google Analytics: zorgt voor het verzamelen van anonieme gegevens over het gebruik van onze website en het opstellen van bezoekersstatistieken. Meer info over hoe Google je gegevens gebruikt is te vinden op: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/.
Advertentiecookies: op basis van je surfgedrag, je demografische en je gebruikersgegevens kunnen wij onze advertenties efficiënter maken en beter afstemmen op je interesses en jou enkel gepersonaliseerde reclameboodschappen tonen. Met de cookies en hulpmiddelen van het advertentienetwerk van bijvoorbeeld Google (Google AdWords) kunnen we jou ook op de websites die deel uitmaken van die netwerken reclame tonen voor Solvas BVBA diensten waar je mogelijk interesse voor hebt.

3. Beheer van cookies
Je kan op elk moment via de instellingen van je browser (meestal onder "Help" of "Internetopties") alle geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen van je computer of mobiel eindtoestel. Elk type browser heeft zijn eigen instellingen voor het beheren van cookies. De informatie kan je vinden op de website van de browser die je gebruikt. Meer algemene informatie over het beheren van cookies kan je vinden op http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Daarnaast kan je op de website http://www.youronlinechoices.com/ kiezen van welke bedrijven je geen cookies meer wenst te ontvangen.
Houd er rekening mee dat het veranderen van de instellingen ervoor kan zorgen dat de Solvas BVBA websites en andere websites niet goed meer functioneren. Hetzelfde geldt voor mobiele apps.

Social media
Solvas BVBA beschikt over een bedrijfspagina op LinkedIn, Facebook en Instagram. Deze worden gebruikt voor business2business en business2consumer communicatie. Als betrokkene bent u vrij om Solvas BVBA wel of niet te volgen via deze social media.

Nieuwsbrieven
Solvas BVBA gebruikt eveneens regelmatig nieuwsbrieven om u te informeren over onze diensten, deze informatie is gebaseerd op regio/bedrijf met als grondslag het gerechtvaardigd belang van onze onderneming. Indien u via onze website inschrijft dan worden uw contactgegevens (zie verder) tevens opgenomen in onze CRM-database en kunnen deze verder aangewend worden voor activiteiten onder dezelfde grondslag. Bij elke nieuwsbrief heeft u de mogelijkheid om u hierop uit te schrijven, in dat geval ontvangt u geen verdere nieuwsbrieven. Uw contactgegevens blijven wel nog bewaard binnen onze CRM-toepassing zodat we nog steeds andere diensten kunnen blijven verzorgen. Indien u dit niet wenst dan kan u ons dit laten weten via de contact informatie verder vermeld in deze verklaring.

Welke gegevens worden verzameld?

Wij ontvangen en verwerken gegevens van bedrijven/leveranciers/partners/onderaannemers enz. en hun medewerkers in het kader van een samenwerking of toekomstige samenwerking (prospectie).
Via onze website (contact pagina) kunnen medewerkers van bedrijven eveneens contact opnemen met Solvas BVBA.

Deze gegevens vallen in de categorie “Algemene Identificatiegegevens” en omvatten:
•    Bedrijf
•    Adresgegevens (Straat, nummer, postcode, gemeente/stad)
•    Naam
•    Voornaam
•    Functie
•    E-mailadres
•    Vast of mobiel telefoonnummer

In het kader van onze verzekerings- en bankactiviteiten verzamelen we tevens gegevens die wettelijk verplicht zijn.

Waarom verzamelen we uw gegevens?

Alle persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor onze standaard bedrijfsvoering en uitoefenen van onze diensten. Conform de GDPR stemt dit overeen met “contractuele samenwerking” en “Gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke”.

De algemene identificatie gegevens dienen onder andere voor:
•    Professionele contacten via telefoon, Gsm, email enz.
•    Dienstverlening aan uw bedrijf en medewerkers
•    Nieuwsbrieven en informatie omtrent onze diensten en events (info-avonden, ontbijtsessies, enz.)
•    Marketingactiviteiten

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Dit kan op verschillende wijzen gebeuren waaronder:
•    Persoonlijk/telefonisch/mail contact
•    Contactformulieren op onze website
•    Contacten op (netwerk)events

Hoelang worden uw gegevens bijgehouden?

Zolang de samenwerking aanwezig is en niet door een van beide partijen opgezegd werd worden de persoonsgebonden gegevens bijgehouden. Na het beëindigen van de samenwerking worden de persoonsgebonden gegevens nog zeven jaar bijgehouden. Als betrokkene kan u uitdrukkelijk vragen om deze reeds vroeger te verwijderen zonder dat echter de wettelijke bewaartermijnen geschonden worden.

Overdracht aan derde partijen

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw gegevens aan personen of ondernemingen die geen deel uitmaken van Solvas BVBA.
Indien we gebruik maken van een externe verwerker, zullen we er altijd op toezien dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. De externe verwerker zal steeds contractueel verbonden zijn met Solvas BVBA. Zo zullen de verwerkers nooit op eigen initiatief uw persoonsgegevens mogen gebruiken.

Minimale gegevensverwerking

De persoonlijke gegevens die wij verzamelen zijn adequaat en relevant voor onze doeleinden. We beperken onze verzameling van uw persoonlijke gegevens tot een minimum hoeveelheid dewelke nodig is voor de doeleinden waarvoor wij de persoonlijke gegevens verwerken.

Automatische verwerking & profilering

Solvas BVBA doet geen profilering, tevens gebeurt er geen volledige automatische verwerking van uw persoonsgebonden gegevens.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij voorzien de nodige technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen.

Organisatorisch beschikken we over een uitgewerkt informatie veiligheidsbeleid, bijhorend actieplan, een privacyverklaring en duidelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Tevens zijn de nodige processen en procedures aanwezig om dit beleid optimaal uit te voeren en te volgen.

Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?

Als betrokkene heeft u verschillende rechten, deze zijn opgesomd in de GDPR en omvatten o.a.
•    Recht op inzage gegevens  
•    Recht op wijziging van gegevens  
•    Recht op gegevenswissing  
•    Recht op dataoverdracht  
•    Recht van bezwaar  
•    Recht op beperking van de verwerking  
•    GDPR - Hoofdstuk III – Rechten van de betrokkene

Deze rechten kunnen kosteloos uitgeoefend worden door een duidelijk verzoek in te dienen bij onze administratie. Hierin staat vermeld op welk recht u wenst beroep te doen met toelichting en hoe wij u kunnen contacteren. U kan dit melden via: privacy@solvas.be.

Contactgegevens

Alle gegevens worden opgenomen in de bestanden van Solvas BVBA. Als verwerkingsverantwoordelijke zijn wij verantwoordelijk voor de naleving van ons gegevensbeschermingsbeleid in al onze vestigingen.

Verwerkingsverantwoordelijke: Solvas BVBA (BE0828146606)

•    Solvas Finance (FSMA 13180 A-cB, BE0430267848)
•    Solvas Life (FSMA 112654 A, BE0542999070)
•    Solvas Risk (FSMA 22879 A-cB, BE0437928769)
•    Immo Willems NV (BIV 203698)

Solvas Lievegem
Zomerlaan 1
9930 Lievegem
09 372 56 63
privacy@solvas.be 

Solvas Aalter
Markt 4-5
9880 Aalter
09 374 10 12
privacy@solvas.be

Solvas Oostende
Roerdompstraat 1
9400 Oostende
059 70 56 16
privacy@solvas.be

Alle voorschriften zoals vroeger opgelegd door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL) en momenteel door de Gegevensbeschermingsautoriteit worden door Orbid NV gevolgd. Als u het niet eens bent met de manier waarop Orbid NV uw gegevens verwerkt, kan u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel+32 (0)2 274 48 00 - Fax +32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be 

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be