Loading color scheme

Ondernemers en bedrijfsleiders beschermen zich tegen materiële schade aan bedrijfsgebouwen door het afsluiten van een brandverzekering. Maar een schadegeval kan naast materiële ook verstrekkende financiële, commerciële en sociale gevolgen hebben. Het hoeft niet gezegd dat een ernstig schadegeval de economische activiteiten van uw bedrijf gedurende een langere periode ‘on hold’ kan zetten. De vaste uitgaven blijven echter bestaan, waardoor de uitkering van de brandverzekering voor de directe schade onvoldoende kan zijn om het bedrijf draaiende te houden.

De bedrijfsschadeverzekering beschermt

Niet voor niets wijst onderzoek uit dat bijna de helft van de bedrijven binnen de 2 jaar na een ernstig schadegeval, zoals brand, de boeken moeten neerleggen.

De bedrijfsschadeverzekering beschermt de bedrijfsleider tegen de onrechtstreekse gevolgen van een schadegeval en kan in dat verband gezien worden als de levensverzekering van uw bedrijf. In geval van onderbreking of verstoring van de activiteiten worden de aanhoudende vaste kosten vergoed door de verzekeraar. Op die manier blijft voor de bedrijfsleider het bedrijfsresultaat gegarandeerd.
Delen

Wat wordt door de verzekeraar beschouwd als bedrijfsschade?

Bedrijfsschade is een wijziging in het bedrijfsresultaat na een schadegeval. Het kan gaan om een daling van de omzet en/of een stijging van de kosten, gemaakt om de bedrijfsactiviteiten te kunnen verderzetten.
Welke zijn de onrechtstreekse gevolgen van een schadegeval?

Financiële gevolgen

Hoewel de brandverzekering de directe schade aan bijvoorbeeld het bedrijfsgebouw vergoed, kunnen allerlei financiële gevolgen alsnog een gevaar betekenen voor de continuïteit van de onderneming.

    De vaste kosten van de onderneming blijven verder lopen, ongeacht of de bedrijfsactiviteiten snel hervat kunnen worden.
    Verstoring van de bedrijfsactiviteiten kan een plotse en drastische daling van de omzet tot gevolg hebben.
    Onmiddellijk volgend op een schadegeval worden vaak heel wat extra kosten gemaakt. Dit kan al snel leiden tot liquiditeitsproblemen. Dat terwijl ook de solvabiliteit van het bedrijf vaak mee in het gedrang komt.

Commerciële gevolgen

Het spreekt voor zich dat een ernstig schadegeval met verlies van materiaal, gebouwen, voorraden, enz. verstrekkende gevolgen kan hebben op commercieel gebied.

    Contractuele verplichtingen aan klanten en leveranciers kunnen niet nagekomen worden.
    Producten en diensten kunnen niet (tijdig) geleverd worden en/of de kwaliteit kan niet gewaarborgd worden.
    Samenwerkingsverbanden met andere ondernemingen komen op de helling te staan.
    Reëel gevaar voor verlies van marktaandeel.

Indien niet tijdig ingegrepen wordt, loopt uw bedrijf het gevaar significante imagoschade op te lopen.

Sociale gevolgen

Niet alleen in de harde cijfers zijn de gevolgen van een schadegeval soms niet te overzien, ook sociaal kunnen zich binnen uw bedrijf problemen ontwikkelen naar aanleiding van een schadegeval.

    De bedrijfsleider kan zijn werknemers geen inkomen waarborgen, maar kan ook het pad van de technische werkloosheid niet bewandelen.
    Het ongenoegen bij personeelsleden groeit snel, overstap van geschoold en ervaren personeel naar de concurrentie dreigt.

Bovengenoemde onrechtstreekse gevolgen van een schadegeval zijn slechts enkele van de risico’s die u als bedrijfsleider loopt. Het spreekt dus voor zich dat een goede bescherming zich opdringt. De schade dient zo snel als mogelijk beperkt te worden, aangezien elk van deze voorbeelden vaak een sneeuwbaleffect kent.

Wat is het doel van een verzekering tegen bedrijfsschade?

De Bedrijfsschadeverzekering streeft ernaar de onderneming op een dergelijke manier te vergoeden dat ze in dezelfde financiële situatie gebracht wordt waarin ze zich zou hebben bevonden indien het schadegeval zich niet had voorgedaan.
De vergoeding omvat:

    de vaste kosten en het bedrijfsresultaat in functie van de daling van de omzet;
    de extra kosten die de bedrijfsleider maakt met de toestemming van de verzekeraar of deexpert om omzet te “redden” tijdens de uitkeringstermijn.Die extra kosten kunnen betrekking hebben op het huren van nieuwe lokalen in afwachting van de wederopbouw van het vernielde gebouw, op het huren van een machine in afwachting van de levering van een nieuwe machine, …Het bedrag van de extra kosten mag echter niet groter zijn dan de vergoeding die zou betaald zijn, indien de bedrijfsleider deze kosten niet zou hebben gemaakt.

Welke gevaren dekt de verzekering tegen bedrijfsschade precies?

De bedrijfsleider kan zich verzekeren tegen bedrijfsschade na brand, ontploffing, bliksem, botsing van luchtvaartuigen (de zogenaamde FLEXA-gevaren) in één van de bedrijfszetels, maar ook na machinebreuk of alle bouwplaatsrisico's. Op die manier worden de economische, sociale en financiële gevolgen gedekt, indien zich een schadegeval ten gevolge van deze verzekerde gevaren voordoet.

Optioneel kan hij ook voor de volgende waarborgen kiezen:

    dekking na andere gevaren zoals storm, hagel, botsing van landvoertuigen, rook, waterschade, elektrische risico's, arbeidsconflicten, oproer, volksbewegingen, daden van vandalisme en kwaadwilligheid, de accidenteel inwerkingtreding van sprinklers, glasbreuk,…; Op de markt worden verschillende formules aangeboden waarbij de gedekte gevaren soms gecombineerd worden.
    ontoegankelijkheid van het gebouw: dekking van de schade die de verzekerde oploopt wanneer een administratieve of rechterlijke overheid de toegang verbiedt tot de vestiging wegens brand of ontploffing in de buurt;
    in gebreke blijven van leveranciers: dekking van de schade die de verzekerde oploopt wanneer hij zijn activiteiten volledig of gedeeltelijk moet onderbreken wegens brand of ontploffing in de vestiging van één van zijn leveranciers of toeleveranciers;
    in gebreke blijven van klanten: dekking van de schade die de verzekerde oploopt wanneer hij zijn activiteiten volledig of gedeeltelijk moet onderbreken wegens brand of ontploffing in de vestiging van één van zijn klanten;
    erelonen van de expert aangesteld door de verzekerde: terugbetaling van de erelonen die de verzekerde betaald heeft aan de expert die hij aangesteld heeft voor de schatting van de schade na een gedekt schadegeval;
    bijkomende extra kosten: betaling van de kosten die de bedrijfsleider maakt om zijn bedrijf opnieuw aan de praat te krijgen. De bedrijfsleider wenst uiteraard zijn activiteiten zo snel mogelijk weer te hervatten. Soms volstaan de extra kosten echter niet en moet hij “bijkomende” extra kosten maken. Zo kan een drukker bijvoorbeeld de uitgave van zijn tijdschriften niet met een paar weken uitstellen. Met andere woorden hij moet, het koste wat het kost, een oplossing vinden.

De Bedrijfsschadeverzekering dekt de “bijkomende” extra kosten optioneel op voorwaarde dat:

    ze noodzakelijk zijn om de toekomst van het bedrijf veilig te stellen en dat ze op een bedachtzame wijze gemaakt zijn;
    ze goedgekeurd worden door de expert van de verzekeringsmaatschappij en voldoen aan alle basisvoorwaarden van de “extra kosten”.
    ze verzekerd worden als een eerste risicodekking;
    ze beperkt zijn in tijd en in aard;
    ze gesplitst worden in tijd.

dekking van de lonen van de arbeiders: verschillende formules worden optioneel aangeboden

Wat dekt de verzekering tegen bedrijfsschade niet?

    Volgens de modaliteiten van het contract is de bedrijfsschade ten gevolge van o.a. de volgende situaties niet gedekt:
    schade aan gebouwen in opbouw, alsook aan uitrustingen en materialen die geïnstalleerd worden of nog niet in productie zijn gebracht;
    wijzigingen, verbeteringen of aanpassingen van - al dan niet beschadigde - omschreven goederen bij herstelling of vervanging ervan na een materieel schadegeval;